Analiza biograficzna w hipnozie (Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi (H.I.T.T.®), to autorska metoda
Wernera J. Meinholda.

Werner J. Meinhold jest znanym niemieckim psychoterapeutą, autorem wielu opracowań, książek i publikacji
w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Jego książka „Wielki Podręcznik Hipnozy” stanowi uwieńczenie jego długoletnich studiów i praktyki w zakresie terapeutycznego zastosowania hipnozy, ale także głębokim studium zjawiska hipnozy występującego w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. W Niemczech ukazało się już 10 wydanie tego dzieła, które było tłumaczone na wiele języków. Jest również autorem podręcznika dla psychoterapeutów i pacjentów „Psychoterapia w hipnozie” (przetłumaczona na język polski przez dr Kazimierza Pietruszewskiego, ukazała się drukiem w 1997 roku), w którym w prosty i przejrzysty sposób tłumaczy wiele zagadnień dotyczących psychoterapii, procesu leczenia i hipnozy, ale przede wszystkim przedstawia swoją metodę psychoanalitycznej terapii w hipnozie. Werner Meinhold prowadzi wykłady i seminaria na całym świecie. Współpracuje z uniwersytetem w Ekwadorze ucząc swojej metody. Był wieloletnim Prezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis (INFIDEPTH). Został uhonorowany tytułem Professional of the Year 2005 przyznawanym przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne przy uniwersytecie w Cambridge, które powstało 35 lat temu dla podkreślania i rozpowszechniania osiągnięć wybitnych postaci z całego świata.

Werner Meinhold stworzył metodę psychoterapii w hipnozie, która za pomocą regresji w czasie umożliwia dotarcie do głębokich warstw psychiki (pamięci utajonej) i pracę terapeutyczną w tych obszarach umysłu.

Odwołuje się on do kilku podstawowych założeń. Między innymi zakłada, podobnie jak psychoanalitycy, że umysł człowieka posiada część świadomą i nieświadomą i że czynniki i procesy nieświadome mają decydujący wpływ na życie i funkcjonowanie człowieka oraz relacje z innymi. Uważa też, że stan hipnozy jest, obok stanu czuwania i snu, naturalnym stanem umysłu człowieka pojawiającym się spontanicznie w różnych momentach w ciągu dnia.

Zauważa, że dziecko do ok. 3 roku życia przebywa w znacznej mierze w stanie hipnozy. I w związku z tym wczesne traumy, deficyty i konflikty, które przeżywa dziecko mogą być przepracowane w dorosłym życiu w trakcie terapii jedynie przy wykorzystaniu hipnozy. Wtedy właśnie możliwe jest dotarcie do tych pierwotnych źródeł cierpienia i choroby.

Celem psychoterapii w ujęciu Meinholda nie jest jedynie usunięcie objawów, ponieważ traktuje on objawy, podobnie jak wielu terapeutów, jako wyraz i ekspresję głębszych problemów, które należy rozwiązać. Cele psychoterapii określa raczej jako  integrację sił cielesnych, psychicznych i duchowych człowieka i rozwój osobowości w kierunku wolności.  A rozwój rozumiany jest przez niego jako integrowanie nieświadomych elementów osobowości (usunięcie barier rozwojowych powstałych w poszczególnych etapach życia). Dużą wagę w terapii Werner przywiązuje również do poszerzania pola samoświadomości pacjenta. W H.I.T.T® istotne jest także integrowanie odszczepionych elementów doświadczeń biograficznych oraz reparacja (naprawianie) traumatycznych doświadczeń a także ich odreagowanie (katharsis).

W swojej metodzie Werner odwołuje się m.in. do teorii analitycznej, szczególnie w zakresie faz rozwoju człowieka, chociaż nieco inaczej niż psychoanalitycy widzi fazy rozwojowe. Ponad to uzupełnia je o fazy nie opisywane przez psychoanalizę tzn. o okres życia płodowego oraz poród. Te ostatnie fazy mają często, zdaniem Meinholda, kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka. Wszelkie deficyty, urazy powstałe w tym czasie zwłaszcza dotyczące bezwarunkowej miłości i akceptacji dziecka przez matkę odciskają głębokie piętno w jego rozwoju oraz zwykle są przyczynami poważnych zaburzeń psychicznych.

Jednym z warunków stosowania tej metody powinna być gotowość pacjenta do samopoznania i dalszego rozwoju oraz aktywnego udziału w terapii.