Psychoterapia jest specyficzną metodą leczenia i osiągania zmian w zakresie zdrowia psychicznego, samopoczucia, zachowania oraz funkcjonowania osobowości. Cele psychoterapii ukierunkowane są także czasem na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie ze stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi z ludźmi oraz współpracy i komunikowania się z otoczeniem. Często cele terapii skupiają się na pogłębieniu poznania siebie i rozwoju osobowości.

Psychoterapię definiuje się również jako zbiór technik leczących /metod leczenia/ lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt osoby z osobą (pacjenta z terapeutą) oraz ich wzajemna relacja i aktywność. To właśnie odróżnia psychoterapię od leczenia czysto medycznego /np. farmakologicznego/. Dlatego też elementem niezbędnym w terapii jest Twoje zaangażowanie i aktywny udział w leczeniu a nie jedynie bierne poddawanie się zabiegom leczniczym. To bardzo ważny warunek leczenia i zmiany.

Psychoterapia par i małżeństw jest metodą wprowadzania zmian w sytuacji kiedy małżeństwo, para, przeżywa kryzys, trudności i problemy, kiedy znajdzie się
w impasie. Są to często sytuacje związane z wejściem w nowy etap życia rodzinnego np. narodziny dziecka, opuszczenie domu rodzinnego, przejście na emeryturę, śmierć bliskiej osoby. Mogą one być również związane z sytuacjami kryzysowymi np. chorobą w rodzinie, zmianą miejsca zamieszkania, emigracją zarobkową, zdradą małżeńską itp. Podobnie jak w terapii indywidualnej, do osiągania celów terapii, potrzebne jest zaangażowanie oraz współpraca wszystkich osób uczestniczących w terapii. Możliwa jest również taka sytuacja, kiedy jakaś osoba nie jest całkowicie przekonana o skuteczności terapii. To nie wyklucza możliwości podjęcia wspólnej pracy terapeutycznej. Jednak pozytywne zmiany w relacji są możliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie osoby uczestniczące w terapii zaangażują się w tą zmianę. Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli.

Psychoterapia grupowa to forma pracy terapeutycznej, która prowadzona jest w małej 6 – 12 osobowej grupie. To forma psychoterapii, która niesie z sobą wiele możliwości i korzyści.
W rozwiązywaniu trudności i problemów a także w poznawaniu ich przyczyn pomagają zarówno terapeuci /terapeuta/, jak i sama grupa. Praca terapeutyczna przebiega tu na trzech poziomach. Na poziomie relacji z samym sobą, czyli na poziomie procesów intrapsychicznych, na poziomie indywidualnych relacji
z poszczególnymi uczestnikami grupy /również z terapeutą/ oraz na poziomie relacji uczestnika z całą grupą /poziom interpersonalny/.

Psychoterapia grupowa może pomóc Ci w poznawaniu siebie w kontakcie z innymi oraz w rozwiązywaniu swoich problemów z pomocą innych osób. Grupa jest również swoistym „lustrem”, w którym możesz się przejrzeć i zobaczyć siebie w nieco innym świetle. Elementem wspomagających psychoterapię jest również proces grupowy, w którym wszyscy uczestniczą oraz czynna obserwacja innych uczestników grupy i wzajemnie dawane sobie informacje zwrotne.
Czynne i aktywne uczestnictwo w grupie terapeutycznej przyczynia się m.in. do wzrostu samooceny, samoświadomości, pewność siebie, samodzielności. Rozwija indywidualność. Daje poczucie wspólnoty i przynależności oraz wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa w życiu i relacjach z innymi.